Купчинецька громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Положення про службу у справах дітей

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                               Рішення  сесії сільської ради від

   22 .12.2021 року № 1603

ПОЛОЖЕННЯ
про Службу у справах дітей
виконавчого комітету Купчинецької сільської ради

1.1. Служба у справах дітей є структурним підрозділом виконавчого комітету Купчинецької сільської ради. Служба підконтрольна та підзвітна сільському голові та виконавчому комітету сільської ради. Служба не має статусу юридичної особи.                                                        

1.2. Служба утворюється з метою здійснення соціального захисту дітей, профілактики правопорушень та дитячої бездоглядності на території Купчинецької територіальної громади, ведення питань опіки, піклування. 

1.3. У своїй діяльності Служба керується Конституцією України, Законом  України «Про органи та служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», Законом України «Про охорону дитинства», Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Законом України «Про попередження насильства в сім'ї» та іншими законами України, Сімейним кодексом України, наказами Міністерства  молоді та спорту, нормативно-правовими актами органів центральної виконавчої влади, рішеннями обласної ради, розпорядженнями облдержадміністрації та  сільського голови, прийнятими до вимог чинного законодавства за цим положенням.

1.4. Посадові особи, що працюють у Службі, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ

         2.1.Основними завданнями Служби є:

2.1.1. Контроль за дотриманням законодавства стосовно дітей.

2.1.2. Реалізація державної політики у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.1.3. Профілактика дитячої бездоглядності та безпритульності.

2.1.4. Подання пропозицій на розгляд виконавчого комітету Купчинецької сільської ради  щодо встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. 

2.1.5. Організація та проведення рейдів спільно з оперуповноваженими Тернопільского  ВП ГУ НП в Тернопільській області для вирішення проблем неповнолітніх, протидії втягненню їх у протиправну діяльність.    

2.1.6. Пропагування здорового способу життя серед дітей, попередження вживання алкогольних напоїв, тютюнопаління та наркоманії.

  2.2.Функції служби:  

2.2.1. Організовує засідання Комісії з питань захисту прав дитини з метою координації зусиль відділів і управлінь територіальної  громади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадських організацій у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх, організації роботи щодо запобігання бездоглядності та вчинення неповнолітніми правопорушень.

2.2.2. Розробляє і здійснює самостійно або разом з відповідними відділами сільської ради  заходи щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та здійснює контроль за виконанням цих заходів. 

2.2.3. Готує проекти рішень виконавчого комітету, як органу опіки та піклування, та його висновків при розгляді судом спорів щодо визначення імені, прізвища, по батькові дитини; участі одного з батьків у вихованні дитини; визначення місця проживання дитини. 

2.2.4. Забезпечує тимчасове влаштування дітей, залишених без батьківського піклування та приймає рішення про доцільність (недоцільність) повернення таких дітей, а також дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та перебували у різних формах тимчасового влаштування, до батьків або осіб, які їх замінюють.

2.2.5. Готує матеріали щодо позбавлення батьківських прав громадян, які не виконують свої батьківські обов’язки. Вживає заходів щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування.

2.2.6. Здійснює контроль за умовами виховання, утримання і розвитку дитини, над якою встановлено опіку, піклування, яка влаштована в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу.

2.2.7. Разом з відділом кримінальної поліції у справах дітей організовує і проводить рейди щодо запобігання дитячої бездоглядності та профілактики скоєння правопорушень.

2.2.8. Представляє у межах своєї компетенції права дитини в суді. Бере участь у розгляді справ судом по захисту прав дітей.     

2.2.9. Вживає заходи щодо захисту особистих, майнових та житлових прав дітей.         

2.2.10. Здійснює контроль за цільовим використанням аліментів.       

2.2.11.  Веде облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишились без піклування батьків.    

2.2.12. Веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах.

2.2.13. Здійснює моніторинг забезпечення школярів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», які навчаються в комунальних навчальних закладах, безоплатними підручниками.

2.2.14. Здійснює контроль за виплатою одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення   18-річного віку.

2.2.15. Забезпечує ведення банку даних про дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

2.2.16. Здійснює інші функції, які випливають з покладених завдань відповідно до законодавства.

3. МАЄ ПРАВО

3.1. Готувати матеріали для розгляду на засіданнях Комісії з питань захисту прав дитини.

3.2. Здійснювати контроль за виконанням прийнятих рішень Комісії. 

3.3. Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції. 

3.4. Здійснювати  перевірки правовиховної роботи з дітьми у навчальних закладах громади.

3.5. Організовувати і проводити спільно з іншими структурними підрозділами сільської ради, представниками правоохоронних органів заходи щодо соціального захисту дітей, виявляти причини, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, організовувати профілактичні заходи (рейди).     

3.6. Перевіряти, у разі необхідності, умови роботи неповнолітніх  на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності.

3.7. Подавати пропозиції для заслуховування на засіданнях Комісії про виконання опікунами своїх обов'язків. 

3.8. Готувати матеріали на засідання Комісії щодо розгляду сімейних конфліктів, регламентування побачення батьків з дитиною, якщо вони розлучені.

3.9. Виносити на розгляд комісії питання, що стосуються захисту прав та законних інтересів дітей, батьки яких не виконують свої батьківські обов'язки.

3.10. Вести профілактичний облік дітей, які схильні до вчинення правопорушень та інших категорій дітей, які підпадають взяттю на облік, проводити з ними відповідну роботу.

3.11. Перевіряти матеріально-побутові умови та сімейні обставини у кризових сім'ях; вести облік кризових сімей у яких виховуються діти. Проводити профілактичну роботу з ними.

3.12. Здійснювати контроль за умовами виховання, утримання і розвитку дитини, над якою встановлено опіку, піклування, яка влаштована в прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу.

3.13. Щорічно отримувати звіти опікунів та піклувальників про виконання своїх обов'язків. 

3.14. Одержувати в установленому порядку від установ та організацій інформацію та документи, які необхідні Службі для виконання покладених на неї завдань.

4. КЕРІВНИЦТВО СЛУЖБОЮ

 4.1. Службу очолює начальник служби, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України і звільняється з посади сільським головою.

 4.2. На посаду начальника Служби призначається особа з вищою освітою не нижче ступеня бакалавра відповідного професійного спрямування,  досвідом роботи за фахом та  стажем служби в органах місцевого самоврядування не менше 1 року. 

 4.3. Начальник Служби:

4.3.1. В своїй діяльності безпосередньо підпорядкований сільському голові  та заступнику сільського голови згідно посадових обов’язків.  

4.3.2. Готує  у  межах  своєї  компетенції  проекти рішень виконавчого комітету,   забезпечує їх виконання.

4.3.3. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Службу,  а також покладених на  нього завдань окремими   рішеннями Купчинецької сільської ради, її   виконавчого   комітету,   розпорядженнями та дорученнями голови.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Начальник служби у справах дітей Купчинецької сільської ради є посадовою особою місцевого самоврядування і несе відповідальність за недоліки в роботі та невиконання посадових обов'язків у порядку, встановленому законодавством. Він зобов'язаний дотримуватись основних вимог та обмежень  відповідно до Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції»

5.2. Начальник Служби несе персональну відповідальність за:

5.2.1. Виконання покладених на Службу завдань і здійснення ним своїх функціональних обов' язків відповідно до цього Положення.

5.2.2. Відповідність    прийнятих    ним    рішень    вимогам    чинного законодавства України.

5.2.3. Виконання рішень Купчинецької сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень сільського  голови відповідно до компетенції Служби.

5.2.4. Своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Служби, стан діловодства, ведення особових справ дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, обліку дітей.                                             

5.2.5. Ведення Банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів в Єдиній інформаційно-аналітичній системі „Діти” відповідно до Закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.

 6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Структура Служби утримується за рахунок місцевого  бюджету. Граничну чисельність Служби затверджує сесія Купчинецької сільської ради.Штатний розпис Служби, витрати на її утримання затверджує  сільський голова.  

6.2. Служба веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства.  

6.3.Купчинецька сільська рада створює умови для нормальної роботи і підвищення  кваліфікації  працівників Служби,  забезпечує  їх приміщеннями,   телефонним   зв'язком,   засобами   оргтехніки,  відповідно обладнаними засобами збереження документів, а також законодавчими  та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з напрямків діяльності Служби.

6.4. Ліквідація  та реорганізація Служби проводиться за рішенням Купчинецької сільської ради в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

Секретар сільської ради                                                                   Наталія КУШ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь